Fazerin lokakuussa 2021 teettämän kyselytutkimuksen* mukaan mieskuva eli miehiin kohdistuvat käsitykset ja ihanteet ovat kapeita Suomessa. Erityisesti alle 30-vuotiailla miehillä on korostunut kokemus mieskäsityksen ahtaudesta, kun taas iäkkäämmät miehet kulkevat rohkeammin omia polkujaan. Tutkimuksessa kävi ilmi myös, että perheellä ja kaveripiirillä on tärkeä – ja useimmiten positiivinen – merkitys odotusten ja ihanteiden muodostumisessa. Sen sijaan jopa kolmasosa vastaajista koki sosiaalisen median vaikutuksen lannistavana.

Tutkimustoimisto Norstat teki Fazerin toimeksiannosta Miehiin liittyvät odotukset ja ihanteet -kyselytutkimuksen mieskuvasta lokakuussa 2021. Tutkimus toteutettiin online-kyselynä, jossa vastaajina oli yli 800 suomalaista 15–75-vuotiasta miestä valtakunnallisesti ympäri Suomen. Alueellinen jakauma vastasi väestönjakaumaa.   

Kyselytutkimuksen perusteella yli puolet (51 %) alle 30-vuotiaista miehistä kokee suomalaisen mieskäsityksen olevan liian kapea. Kaikista vastaajista 44 % oli tätä mieltä. 21 % vastaajista ei ollut samaa mieltä väittämän kanssa, eli heidän mielestään suomalainen mieskäsitys ei ole liian kapea. 30 % ei ollut samaa tai eri mieltä. Reilu puolet (53 %) nuorista aikuisista näkee koko mieskäsityksen olevan murroksessa.

Ihmemiestä odotellessa 

Avoimissa vastauksissa yleiseen mieskäsitykseen liittyen näkyi hyvin erilaisia näkemyksiä miehiin kohdistuvista odotuksista. Kaksi vastauksissa korostuvaa pääteemaa olivat taloudellinen menestys ja urheilullisuus. Vastauksissa nousivat esiin myös paineet maskuliinisuuteen, tunteiden hillitsemiseen, perhekeskeisyyteen, hyvään ulkonäköön sekä fyysiseen ja henkiseen vahvuuteen.

”Miehen pitäisi olla yhtä aikaa Tarzan ja Halinalle.”

mies 65 v., keski-pohjanmaa

”Miehen pitää olla treenattu ja hyvävartaloinen.  
Miehellä pitää olla hyvä työpaikka.  
Miehellä pitää olla perhe ja lapsia.” 

Mies 46 v., Uusimaa 

”Pitkä, määrätietoinen mutta samalla kiltti ja nöyrä, lihaksikas tai ainakin hyväkuntoinen, rohkea, korkea status. Sosiaalinen mutta ei epävarma. Mielenkiintoiset harrastukset ja aktiivinen henkinen elämä, mutta osaa käytännön asiat myös...  
Eräänlainen Mcgyver.” 

mies 23 v., keski-suomi

 

Nuoremmat kokevat mieskuvan ahtaampana 

Kyselytutkimukseen vastanneiden kommenteista näkyy, että ikä ja elämänvaihe vaikuttaa koettuihin odotuksiin. Nuoret aikuiset ja vanhempiin ikäryhmiin kuuluvat miehet katsovat mieskuvaa hyvin erilaisten linssien läpi. Myös parisuhteet vaikuttavat mieskäsitykseen, ja osa ajatteleekin mieskäsitystä nimenomaan naisten näkemyksenä siitä, millainen on haluttava kumppani.

”Täytyy olla liikunnallinen, salilla käyvä ja lihaksikas jotta kelpaisi naiselle.”

mies 22 v., uusimaa

 

Perhe kannustaa, some lannistaa – ja mainonta vaikuttaa myös 

Tutkimuksen mukaan omaan mieskäsitykseen vaikuttavat ylivoimaisesti eniten perhe ja lähipiiri – ja pääosin positiivisesti. Kaveripiiri vaikuttaa positiivisesti etenkin nuoriin aikuisiin, kun taas vastaavasti yli 60-vuotiailla perheen vaikutus korostuu.  

Siinä missä lähipiirillä on hyvä vaikutus, sosiaalisella medialla ei niinkään. Joka kolmas vastaaja kertoo, että kokee sosiaalisen median (esim. Facebook ja Instagram) vaikuttaneen lannistavasti omaan mieskäsitykseensä. Alle 30-vuotiaista vastaajista jopa 45 % tunnisti sosiaalisen median vaikutuksen kielteisenä. 

”Media/sosiaalinen media luo monesti sellaista mielikuvaa että varsinkin nuorten miesten täytyy olla atleetteja, hyvin menestyviä ja suosittuja. Luodaan tavallaan sellainen illuusio että sun täytyy täyttää nuo kriteerit että oot muiden silmissä joku. Se johtaa monesti siihen että elämästä tulee kiireistä ja stressaavaa, eletään yli varojen ja velkaannutaan jo hyvinkin nuorena.”

mies 56 v., uusimaa

Hieman yli puolet vastaajista koki, että brändien ja yritysten on hyvä ottaa kantaa miesnormin kaltaisiin ajankohtaisiin aiheisiin. Nuorista aikuisista yli 70 prosentin mielestä yritysten ja brändien on hyvä nostaa ajankohtaisia aiheita esiin. 

Minäkäsitys vahvistuu iän myötä 

Ikäryhmässä 45-60-vuotiaat lähes 60 % vastaajista katsoi, ettei muiden mielipiteillä ole vaikutusta omaan mieheyteen. Nuorempi ikäpolvi sen sijaan vielä pohtii omaa mieheyttään ja ottaa vaikutteita muilta. 41 % prosenttia kyselyyn vastanneista alle 30-vuotiaista miehistä kertoi muiden ihmisten mieheyttä koskevien mielipiteiden vaikuttavan itseensä jonkin verran. Kolmannes kertoi kokevansa sosiaalisissa tilanteissa paineita esittää erilaista miehen mallia kuin mitä oikeasti on.  

”Oman tieni kulkija. 
Etsin vielä itseäni ja miehisyyttäni.”

mies 17 v., etelä-karjala

”Oman elämäni sankari.  
En vertaa muihin.”

mies 67 v., pohjois-pohjanmaa

”Tavallinen isä, pappa ja äijä.”

mies 56 v., keski-pohjanmaa

”Minua ei kauheasti kiinnosta mikään yhteisesti hyväksytty miehen malli, mutta haluaisin, että monenlaisille miehen malleille olisi tilaa. Ja mallien välimuodoillekin.”

mies 28 v., uusimaa

*Fazer teki Miehiin liittyvät odotukset ja ihanteet -kyselytutkimuksen mieskuvasta lokakuussa 2021 yhdessä Norstatin kanssa. Vastaajina oli yli 800 suomalaista 15–75-vuotiasta miestä valtakunnallisesti.